Artikel 1: Algemeen
 1. De Vakantiespelweek is een evenement dat ieder jaar in de laatste week van de basisschool-zomervakantie (regio Noord-Nederland) voor kinderen van 5 t/m 13 jaar (groep 8) wordt georganiseerd door Stichting Vakantiespelweek Onstwedde.
 2. Stichting Vakantiespelweek Onstwedde is de organisator van Vakantiespelweek.
 3. Het Bestuur is het bestuur van Stichting Vakantiespelweek Onstwedde.
 4. De Leiding is de groepsleiding bestaande uit vrijwilligers van Stichting Vakantiespelweek Onstwedde.
 5. De Deelnemer is de natuurlijke persoon die zich op een door het bestuur toegelaten wijze heeft ingeschreven voor de Vakantiespelweek als kind of als Leiding.
 6. De Inschrijver is de natuurlijke persoon die de inschrijving uitvoert voor de Deelnemer.
 7. De Overeenkomst is de overeenkomst strekkend tot de deelname van de Inschrijveraan de Vakantiespelweek.
 8. Het Spelweekterrein is het terrein van de Jeugdsoos ‘De Boerderij’, gelegen aan Dorpsstraat 93 te Onstwedde.
Artikel 2: Identiteit van het bestuur
 1. Het adres van het Bestuur:

Stichting Vakantiespelweek Onstwedde p/a Britt Mulder Tuinlaan 10 9591 BN Onstwedde

 1. Het telefoonnummer (in geval van nood) van het Bestuur is: 06-37297998
 2. Het e-mailadres van Stichting Vakantiespelweek Onstwedde is info@vakantiespelweek.nl
 3. Stichting Vakantiespelweek Onstwedde is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, KvK-nummer: 41014562
Artikel 3: Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. Door inschrijving verklaart de Inschrijver en Deelnemer(s) zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle evenementen en activiteiten georganiseerd door het Bestuurvan Stichting Vakantiespelweek Onstwedde.
Artikel 4: Deelname
 1. De deelname van de Vakantiespelweekis uitsluitend mogelijk voor een persoon die in groep 1 (minimaal 5 jaar op 1 januari aankomend jaar) tot en met groep 8 van de basisschool zit en deze persoon in Onstwedde woont en/of naar school gaat. Deelname als Leiding aan de Vakantiespelweek is alleen toegestaan wanneer de vrijwilliger tenminste 15 jaar is.
 2. De Deelnemer mag alleen aan de Vakantiespelweek deelnemen indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en op maandagochtend voldaan wordt aan het inschrijfgeld. Voor Leiding is geen inschrijfgeld van toepassing.
 3. De deelname aan de Vakantiespelweekgeschiedt door de Deelnemer Het is dus niet toegestaan een ander in de plaats van de Deelnemer aan de Vakantiespelweek deel te laten nemen.
 4. Het is voor de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.
 5. Indien de Deelnemer verhinderd is om aan de Vakantiespelweek deel te nemen, dan moet het Bestuur op de hoogte worden gebracht.
 6. Het Bestuur kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de Vakantiespelweek of een gedeelte van de Vakantiespelweek geen doorgang te laten vinden.
 7. De Deelnemer dient voordat hij zijn inschrijving bevestigt altijd goed te controleren of alle gegevens correct zijn ingevuld. De Inschrijver dient bij het inschrijven altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken.
  1. De Inschrijver dient bij inschrijving aan te geven of de Deelnemer(s) afhankelijk zijn van geneesmiddelen, levensbedreigende ziektes hebben en/of overgevoelig zijn voor bepaalde (voedsel)bestanddelen (allergie/intolerantie). Alle gevolgen voortvloeiend uit deze afhankelijkheid en/of overgevoeligheid komen te allen tijde geheel voor eigen rekening en risico van de ouders/verzorgers.
 8. Als er wordt getwijfeld aan de correctheid van de opgegeven gegevens van de Inschrijver, dan kan het Bestuur contact opnemen met de Inschrijver met behulp van de gegevens die zijn ingevuld tijdens het inschrijfproces.
  1. Als het Bestuur de Inschrijver niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, dan kan het Bestuur ertoe overgaan de inschrijving te annuleren.
  2. Het Bestuur is ten alle tijde gerechtigd bij voorbaat, of tijdens de Vakantiespelweek, een Deelnemer uit te sluiten van deelname. De toegang tot het Spelweekterrein kan dan voor een nader te bepalen periode worden ontzegd. Het Bestuur is niet verplicht haar besluit met opgaaf van reden toe te lichten.
Artikel 6: Verantwoordelijkheden ouders/verzorgers
 1. Ouders en/of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het halen en brengen van de kinderen. De Vakantiespelweek biedt geen mogelijkheid tot opvang van kinderen buiten de eerder genoemde openingstijden. De openingstijden zijn ook te vinden in het programma op de website en deze zijn bindend.
Artikel 7: Zorg
 1. In het geval dat de Deelnemer behoefte heeft aan (acute) medische zorg zal Stichting Vakantiespelweek Onstwedde proberen in overleg met de ouders/verzorgers deze zorg te bieden.
  1. Indien het geval zich voordoet, waarin het bieden van de zorg niet kan wachten op het overleg, is Stichting Vakantiespelweek Onstwedde bevoegd deze zorg te bieden zonder tussenkomst van ouders en/of verzorgers.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
 1. Deelname aan de Vakantiespelweek is op eigen risico. Het Bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van personen welke zich op het Spelweekterrein.
  1. De gevonden voorwerpen na afloop van de Vakantiespelweek worden tot één maand bewaard, daarna valt het eigendom binnen Stichting Vakantiespelweek Onstwedde.
 2. Het Bestuur van Stichting Vakantiespelweek Onstwedde is niet aansprakelijk voor schade, letsel of overlijden, veroorzaakt door deelname aan de Vakantiespelweek voor zover deze schade niet is ontstaan door grove roekeloosheid of opzet door (vrijwilligers van) Stichting Vakantiespelweek Onstwedde.
 3. De aansprakelijkheid van Stichting Vakantiespelweek Onstwedde is in ieder geval beperkt tot het hoogste bedrag dat de verzekeraar van Stichting Vakantiespelweek Onstwedde ter zake van die schade uitkeert.
 4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die hij of zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan de Vakantiespelweek.
 5. Aan eventuele (zet)fouten in middelen en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 9: Portretrecht
 1. De Inschrijver en Deelnemer(s) verlenen bij voorbaat toestemming aan het Bestuur voor openbaarmaking van, tijdens of rond de Vakantiespelweek gemaakte foto’s en video’s waarop de Deelnemer(s) en/of ouders en/of verzorgers en/of belangstellenden zichtbaar zijn.
  1. Indien de Inschrijver en/of Deelnemer(s) foto’s of video’s wensen te verwijderen, dient dit per e-mail (webmaster@vakantiespelweek.nl) aan het Bestuur kenbaar gemaakt te worden.
Artikel 10: Persoonsgegevens
 1. De door de Inschrijver verstrekte persoonsgegevens worden door het Bestuur opgenomen in een database. De Inschrijver verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan het Bestuur tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van gegevens aan de Deelnemer(s). De door de Inschrijver verstrekte persoonsgegevens worden niet gedeeld met sponsoren en/of andere derden en worden enkel gebruikt door het Bestuur.
 2. Voor deelname aan de Vakantiespelweekis het noodzakelijk dat het Bestuur op de hoogte wordt gesteld van (medische) gegevens die voor deelname van belang kunnen zijn.
  1. Bij inschrijving dienen dan ook eventuele ziektes, handicaps, gebruik van medicijnen, als ook het gebruik van een dieet te worden gemeld. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan mogelijk uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor de rekening van de Inschrijver.
Artikel 11: Opvolgen van instructies
 1. Alle instructies die door het Bestuur, de Leiding of andere vrijwilligers van Stichting Vakantiespelweek Onstwedde (inclusief verkeersregelaars en andere in opdracht van het Bestuur werkende personen) dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.
  1. Indien instructies niet opgevolgd worden, is het Bestuur bevoegd om maatregelen te nemen.
Artikel 12: Slotbepalingen
 1. In situaties waarin deze algemene voorwaarden niet voldoen, beslist het Bestuur van Stichting Vakantiespelweek Onstwedde. Het Bestuur kan om moverende redenen besluiten om af te wijken van deze algemene voorwaarden.
  Stichting Vakantiespelweek gaat zorgvuldig om met het geven van actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail of via de contactfunctie van deze website – geen rechten worden ontleend.